Dataprotectie
Privacyverklaring

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.DEU De voorschriften van de basisverordening gegevensbescherming van de EU (hierna "DSGVO" genoemd) zijn in heel Europa van toepassing. Wij willen u graag informeren over de
ons bedrijf in overeenstemming met deze verordening (zie artikel 13 en 14 DSGVO). Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze verklaring inzake gegevensbescherming, dan kunt u deze te allen tijde richten aan het onder punt 2 of 3 vermelde e-mailadres.

I. Overzicht van de

In dit deel van de verklaring gegevensbescherming vindt u informatie over het toepassingsgebied, de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens, zijn functionaris voor gegevensbescherming en de beveiliging van de gegevens.

1. Bereik

De gegevensverwerking door ARDEX kan in wezen in twee categorieën worden onderverdeeld:

- Alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract met ARDEX worden verwerkt ten behoeve van de uitvoering van het contract. Als bij de uitvoering van het contract ook externe dienstverleners betrokken zijn, bijvoorbeeld logistieke bedrijven of betalingsdienstaanbieders, worden uw gegevens aan hen doorgegeven in de mate waarin dit in elk geval vereist is.

- Wanneer u de ARDEX-website of -applicatie oproept, wordt er verschillende informatie uitgewisseld tussen uw eindapparaat en onze server. Het kan ook gaan om persoonlijke gegevens. De op deze manier verzamelde informatie wordt onder andere gebruikt om onze website te optimaliseren of om reclame weer te geven in de browser van uw eindapparaat.

Dit privacybeleid is van toepassing op de volgende aanbiedingen:

- unser Newsletter Angebot abrufbar unter www.ardex.de/newsletter

- onze internetpagina's zoals bijvoorbeeld www.ardex.de, www.pandomo.de, http://www.perfektimsystem.de/, www.echte-teufelskerle.de, www.ardex-campus.de, www.ardex.nl, www.ardex.eu

, etc.

- Unser Online-Shop abrufbar unter ardex.smake.com

- onze apps zoals ARDEX en ARDEX natuursteen

- ons carrièreportaal op

https://karrieren.ardex.de 

- wanneer er op een andere manier wordt verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring van een van onze aanbiedingen (bijv. websites, subdomeinen, mobiele applicaties, webservices of links naar sites van derden), ongeacht de manier waarop u deze raadpleegt of gebruikt.

Al deze diensten worden gezamenlijk aangeduid als "Diensten".2. Verantwoordelijke persoon

De persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking - d.w.z. de persoon die beslist over de doeleinden en de wijze van verwerking van persoonsgegevens - in verband met de Diensten is

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Telefoon: 02302 664 0
E-Mail: info@ardex.de

 

3. Gegevensbeschermingsfunctionaris

 

U kunt als volgt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Contactformulier:

www.dsextern.de/anfragen

DS EXTERN GmbH

Dipl.-Kfm. Marc Althaus

Frapanweg 22

D-22589 Hamburg

 

4. Gegevensbeveiliging

Gegevensbeveiliging Om de maatregelen te ontwikkelen die vereist zijn volgens art. 32 DSGVO en zo een beschermingsniveau te bereiken dat is afgestemd op het risico, hebben wij de informatiebeveiligingsnorm in ons bedrijf vastgesteld op basis van VdS 3473.

II. Gegevensverwerking in detail

In dit gedeelte van de Privacy Policy informeren wij u in detail over de verwerking van persoonlijke gegevens in het kader van onze diensten. Voor de duidelijkheid structureren wij deze informatie volgens bepaalde functionaliteiten van onze diensten. Tijdens het normale gebruik van de diensten kunnen verschillende functionaliteiten en dus ook verschillende verwerkingen na elkaar of gelijktijdig plaatsvinden.

1. Algemene informatie over gegevensverwerking

Tenzij anders vermeld, vallen alle hierna genoemde verwerkingen onder deze verordening:

a. Geen verplichting tot het verstrekken van
Er bestaat geen contractuele of wettelijke verplichting om persoonlijke gegevens te verstrekken. U bent niet verplicht om gegevens te verstrekken.

 

b. Gevolgen van niet-levering
In het geval van noodzakelijke gegevens (gegevens die bij invoer als verplichte gegevens zijn gemarkeerd) betekent het niet beschikbaar zijn van deze gegevens dat de dienst in kwestie niet kan worden verleend. Anders kan de niet-beschikbaarheid tot gevolg hebben dat onze diensten niet in dezelfde vorm en kwaliteit worden geleverd.

 

c. Toestemming
In verschillende gevallen heeft u de mogelijkheid om ons uw toestemming te geven voor verdere verwerking in verband met de hieronder beschreven verwerkingen (eventueel voor een deel van de gegevens). In dit geval zullen wij u afzonderlijk informeren over alle modaliteiten en de reikwijdte van de toestemming en over de doeleinden die wij met deze verwerkingsactiviteiten nastreven in verband met de indiening van de desbetreffende toestemmingsverklaring.

 

d. Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen
Als wij gegevens doorgeven aan derde landen, d.w.z. landen buiten de Europese Unie, vindt de overdracht uitsluitend plaats in overeenstemming met de wettelijk vastgelegde voorwaarden van toelaatbaarheid.

De ontvankelijkheidseisen zijn geregeld in artikel 44 -49 DSGVO.

 

e. Hosting bij externe dienstverleners
Onze gegevensverwerking wordt voor een groot deel uitgevoerd door zogenaamde hostingproviders, die ons opslagruimte en verwerkingscapaciteiten in hun computercentra ter beschikking stellen en ook persoonlijke gegevens in opdracht van ons verwerken volgens onze instructies. Deze dienstverleners verwerken gegevens uitsluitend in de EU of wij hebben een passend niveau van gegevensbescherming gegarandeerd met behulp van de EU-standaardgegevensbeschermingsclausules.

 

f. Toezending aan de overheid
Wij geven persoonsgegevens door aan overheidsinstanties (inclusief wetshandhavingsinstanties) indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: Art. 6 lid 1 c) DSGVO) of indien het noodzakelijk is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (rechtsgrond: Art. 6 lid 1 f) DSGVO).

 

g. Opslagtermijn
Wij slaan uw gegevens niet langer op dan nodig is voor de desbetreffende verwerkingsdoeleinden. Indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het nakomen van contractuele of wettelijke verplichtingen, worden ze regelmatig gewist, tenzij de tijdelijke opslag ervan nog steeds noodzakelijk is. Redenen hiervoor kunnen bijvoorbeeld de volgende zijn:

·       Naleving van commerciële en fiscale retentieverplichtingen

·       Het verkrijgen van bewijs voor juridische geschillen in het kader van de wettelijke verjaringsbepalingen

 

Het is voor ons ook mogelijk om uw gegevens bij ons op te slaan als u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven.

 

h. Gegevenscategorieën

- Abrechnungsdaten: Login/gebruikers-ID en wachtwoord

- Persoonlijke stamgegevens: Titel, titel/gender, voornaam, achternaam, achternaam, geboortedatum

- Lidmaatschap van een beroepsgroep

- Adresgegevens: Straat, huisnummer, eventuele adresuitbreidingen, postcode, plaats, land

- Contactgegevens: Telefoonnummer(s), faxnummer(s), faxnummer(s), e-mailadres(sen)

- Toegangsgegevens: Informatie over de dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd; tijden en technische informatie over registratie, bevestiging en annulering; gegevens die u tijdens de registratie heeft verstrekt.

- Bestelgegevens: Bestelde producten, prijzen, betalings- en leveringsinformatie

- Betalingsgegevens: Rekeninggegevens, creditcardgegevens, gegevens over andere betalingsdiensten zoals Paypal

- Toegangsgegevens: Datum en tijd van het bezoek aan onze service; de pagina van waaruit het toegangssysteem onze site heeft bezocht; pagina's die tijdens het gebruik zijn geopend; sessie-ID-gegevens; ook de volgende informatie over het gebruikte internetprotocoladres (IP-adres), type browser en versie, type apparaat, besturingssysteem en soortgelijke technische informatie.

- Sollicitatiegegevens: Curriculum vitae, certificaten, proefdrukken, werkmonsters, certificaten, foto's

- Gegevens volgens art. 9 DSGVO: gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, het lidmaatschap van een vakvereniging, genetische gegevens, biometrische gegevens die een natuurlijke persoon ondubbelzinnig identificeren, gezondheidsgegevens of gegevens met betrekking tot het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon blijken.

 
 2. De webpagina/toepassing oproepen

In deze sectie wordt beschreven hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer wij onze diensten opvragen. In het bijzonder wijzen wij erop dat de overdracht van toegangsgegevens aan externe aanbieders van inhoud (zie b.) onvermijdelijk is vanwege de technische functionaliteit van de informatieoverdracht via internet.

a. Informatie over de verwerking

Gegevenscategorie
Toegangsgegevens

Beoogd doel
Het tot stand brengen van een verbinding, het weergeven van de inhoud van de dienst, het detecteren van aanvallen op onze site op basis van ongebruikelijke activiteiten, foutdiagnose

Wettelijke basis
Art. 6, lid 1, onder f) DSGVO

Opslagtermijn
7 dagen

b. Ontvanger van persoonsgegevens

Ontvangstcategorie
Externe contentproviders die inhoud leveren (bijv. afbeeldingen, video's, ingebedde sociale netwerkberichten, banneradvertenties, lettertypen, update-informatie) die nodig zijn voor de weergave van de dienst.

Betrokken gegevens
Toegangsgegevens

Rechtsgrondslag voor de toezending
Orderverwerking (art. 28 DSGVO)

Eventuele legitieme belangen, indien van toepassing
goede werking van de diensten, (versnelde) presentatie van de inhoud

ontvangstcategorie
Interne IT-beveiliging

Betrokken gegevens
toegangsgegevens

Rechtsgrondslag voor de toezending
Orderverwerking (art. 28 DSGVO)

Eventuele legitieme belangen, indien van toepassing
Eventuele legitieme belangen, indien van toepassing

Ontvangstcategorie
Hostingdienstverlener

Betrokken gegevens
Toegangsgegevens

Rechtsgrondslag voor de toezending
Orderverwerking (art. 28 DSGVO)

Eventuele legitieme belangen, indien van toepassing
Hosting van de website

c. Facebook Fanpage

 

Wij beheren een Facebook-fanpagina onder de URL de-de.facebook.com/ardexDE/, die u kunt gebruiken om met ons te communiceren.

Facebook en ARDEX handelen op basis van artikel 26 DSGVO als gezamenlijke voor de verwerking verantwoordelijken. De overeenkomst op www.facebook. is bepalend voor deze verwerking, in het bijzonder met betrekking tot de functie "Facebook Insights". com/legal/terms/page_controller_addendum.

Voor alle verwerkingen onder de URL de-de.facebook.com/ardexDE/ is de Facebook Inc. Privacy Policy relevant, die u hier kunt vinden: de-de.facebook.com/about/privacy/

Uitzondering: Als u ons persoonlijke gegevens zoals uw naam, e-mailadres of soortgelijke gegevens verstrekt via de communicatiekanalen van Facebook, zodat wij bijvoorbeeld op een verzoek van u kunnen reageren, zullen wij dit verzoek ook in onze systemen verwerken. Deze informatie wordt gedurende 30 dagen opgeslagen. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 sub f) DSGVO, waarbij onze legitieme belangen zijn om contact met u op te nemen of uw vragen te beantwoorden.

Naast Facebook kunnen de ontvangers van uw gegevens ook dienstverleners zijn die wij gebruiken om snel en efficiënt op uw vragen te reageren. 

 

 3. Nieuwsbrief

Wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt in verband met een abonnement op onze nieuwsbrief wordt hier beschreven:

a.  Informatie over de verwerking

Gegevenscategorie
e-mailadres

beoogd doel
Verificatie van de registratie (dubbele opt-in procedure), verzending van de nieuwsbrief

wettelijke basis
Art. 6, lid 1, onder a) DSGVO

opslagtermijn
Duur van het abonnement op de nieuwsbrief, toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

gegevenscategorie
persoonlijke stamgegevens

beoogd doel
Personalisatie van de nieuwsbrief

wettelijke basis
Art. 6, lid 1, onder a) DSGVO

opslagtermijn
Duur van het abonnement op de nieuwsbrief, toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

gegevenscategorie
toegangsgegevens

beoogd doel
Traceerbaarheid van ingevulde nieuwsbriefregistratie/bevestiging/afschrijving

wettelijke basis
Art. 6, lid 1, onder a), f) DSGVO

Eventuele legitieme belangen, indien van toepassing
Bewijs van voltooide nieuwsbriefregistratie/bevestiging/afschrijving

opslagtermijn
Duur van het abonnement op de nieuwsbrief, toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

gegevenscategorie
Gebruiksprofielgegevens Nieuwsbrief

beoogd doel
vormgeving van de nieuwsbrief in lijn met de interesses

wettelijke basis
Art. 6, lid 1, onder a), f) DSGVO

Eventuele legitieme belangen, indien van toepassing
Verbetering van onze service, reclamedoeleinden

opslagtermijn
Duur van het abonnement op de nieuwsbrief, toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

b. Ontvanger van persoonsgegevens

ontvangstcategorie
Dienstverlener voor de verzending van nieuwsbrieven (CleverReach® GmbH & Co. KG)

Betrokken gegevens
alle onder a genoemde gegevens.

Rechtsgrondslag voor de toezending
Orderverwerking (art. 28 DSGVO)

Eventuele legitieme belangen, indien van toepassing
Verzending van de nieuwsbrief/opslag en verwerking van bestelgegevens

ontvangstcategorie
ARDEX GmbH

Betrokken gegevens
alle onder a genoemde gegevens.

Rechtsgrondslag voor de toezending
Orderverwerking (art. 28 DSGVO)

Eventuele legitieme belangen, indien van toepassing
Reclamedoeleinden en geïndividualiseerde nieuwsbrieven

4. sollicitatieprocedure

In een doorlopend sollicitatieproces met betrekking tot binnenkomende sollicitaties van kandidaten (m/v) of door het verstrekken van sollicitatiedocumenten door personeelsadviseurs, etc., verwerken wij uw persoonsgegevens op de volgende manier:

 Informatie over de verwerking

a. Informatie over de verwerking

Gegevenscategorie
Adresgegevens, contactgegevens

Beoogd doel
Identificatie, contact, communicatie voor het initiëren van een contract

Wettelijke basis
Art. 6, lid 1, onder b) DSGVO

Opslagtermijn
Wenn die Bewerbung nicht zu einer Einstellung führt: 6 Monate,
soweit keine Einwilligung zur weiteren Speicherung vorliegt.

Gegevenscategorie
Personenstammdaten

Beoogd doel
Identificatie, contact opnemen, inhoudelijke controle

Wettelijke basis
Art. 6, lid 1, onder b) DSGVO

Opslagtermijn
6 maanden, regelgeving als voorheen

Gegevenscategorie
sollicitatiegegevens

Beoogd doel
selectie van kandidaten

wettelijke basis
Art. 6, lid 1, onder b) DSGVO

opslagtermijn
6 maanden, regelgeving als voorheen

 

b. Ontvangers van persoonlijke gegevens

 

ontvangstcategorie

hostingdienstverlener

 

Betrokken gegevens

Alle onder a) genoemde gegevens

 

Rechtsgrondslag voor de toezending

Rechtsgrondslag voor de toezending

 

 

ontvangstcategorie

Bedrijven van de ARDEX-groep

 

Betrokken gegevens

Alle onder a) genoemde gegevens

 

Rechtsgrondslag voor de toezending

  Art. 6, lid 1, onder b) DSGVO (indien de aanvrager solliciteert naar functies in meerdere bedrijven of indien de aanvrager op eigen initiatief solliciteert zonder een specifieke functie te vermelden)

  Art. 6, lid 1, onder a) DSGVO (indien de aanvrager instemt met een overstap naar andere ondernemingen om ook daar te solliciteren naar vacatures)

 

5. Inkoop

Als u als contactpersoon voor een van onze leveranciers optreedt, verwerken wij uw persoonlijke gegevens op de volgende manier:

a. Informatie over de verwerking

Gegevenscategorie
Persoonlijke stamgegevens, adresgegevens, contactgegevens, contactgegevens

Beoogd doel
Totstandbrenging van contactpersonen, communicatie voor het initiëren en uitvoeren van contracten (met name de levering van goederen)

Wettelijke basis
Art. 6, lid 1, onder b) DSGVO

Opslagtermijn
3 jaar na het einde van de zakelijke relatie

b. Ontvangers van persoonlijke gegevens

Ontvangstcategorie
Contactgegevens worden alleen intern doorgegeven

 

6. Afzet

Als u als contactpersoon voor een van onze klanten optreedt, verwerken wij uw persoonlijke gegevens op de volgende manier:

a. Informatie over de verwerking

Gegevenscategorie
Persoonlijke stamgegevens, adresgegevens, contactgegevens, contactgegevens

Beoogd doel
Totstandbrenging van contactpersonen, communicatie voor het initiëren en uitvoeren van contracten (met name de levering van goederen)

Wettelijke basis
Art. 6, lid 1, onder b) en f) DSGVO

Eventuele legitieme belangen, indien van toepassing
Beheer van de klantrelatie

Opslagtermijn
3 jaar na het einde van de zakelijke relatie

b. Ontvangers van persoonlijke gegevens

Ontvangstcategorie
Contactgegevens worden alleen intern doorgegeven

7. Kundensupport

Hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u contact opneemt met onze klantenservice vindt u hier:

a. Informatie over de verwerking

Gegevenscategorie
Persoonlijke stamgegevens, contactgegevens, contactgegevens, inhoud van vragen/klachten

Beoogd doel
Verwerking van vragen van klanten en klachten van gebruikers

Wettelijke basis
Art. 6, lid 1, onder b) en f)

Eventuele legitieme belangen, indien van toepassing
Klantenloyaliteit, verbetering van onze service

Opslagtermijn
Behandeling van het verzoek

b. Ontvangers van persoonlijke gegevens

Ontvangstcategorie
Persoonlijke gegevens worden alleen intern doorgegeven.

8. Trainingssessies

De volgende informatie beschrijft hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt wanneer u zich inschrijft voor en deelneemt aan onze trainingen:

- Inschrijving voor het seminarie via het registratieformulier van de ARDEX Area Manager of via de website <link ardex ardexacademy seminare>

www.ardex.de/ardex/ardexacademy/seminare

- Feedbackvragenlijsten en deelnameformulieren na een training zijn beschikbaar in de trainingscentra.

- ARDEX-certificaten, die vervolgens naar klanten worden gestuurd

a. Informatie over de verwerking

Gegevenscategorie
Persoonlijke stamgegevens, contactgegevens

Beoogd doel
Verwerking van vragen van klanten, verzending van het seminarieprogramma/certificaat

Wettelijke basis
Art. 6, lid 1, onder b) en f)

Eventuele legitieme belangen, indien van toepassing
Klantenloyaliteit, verbetering van onze service, uitgifte van ARDEX-certificaten

Opslagtermijn
Duur van de klantrelatie, toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Gegevenscategorie
Inhoud van de vragenlijsten/evaluaties van de seminars

Beoogd doel
Verwerking van feedback van klanten

Wettelijke basis
Art. 6, lid 1, onder b) en f)

Eventuele legitieme belangen, indien van toepassing
Verbetering van onze service

Opslagtermijn
Duur van de klantrelatie, toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

b. Ontvanger van persoonsgegevens

Ontvangstcategorie
Persoonlijke gegevens worden alleen intern doorgegeven.

Betrokken gegevens
alle onder a genoemde gegevens.

Eventuele legitieme belangen, indien van toepassing
Verbetering van ons seminarieaanbod, uitgifte van certificaten

9. Winkelen in de online shop

De volgende informatie beschrijft hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt tijdens het winkelen in onze online shop.

a. Informatie over de verwerking

Gegevenscategorie
Persoonlijke stamgegevens, contactgegevens

Beoogd doel
Verwerking van aankopen van reclamemateriaal

Wettelijke basis
Art. 6, lid 1, onder b), f)

Eventuele legitieme belangen, indien van toepassing
Indien van toepassing, gerechtvaardigde belangenVerkoop/aankoop van reclamemateriaal

Opslagtermijn
Duur van de klantrelatie, toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

b. Ontvanger van persoonsgegevens

Ontvangstcategorie
Dienstverlener voor de webshop

Betrokken gegevens
alle onder a genoemde gegevens.

Rechtsgrondslag voor de toezending
Orderverwerking (art. 28 DSGVO)

10. Tracking

Hieronder beschrijven we hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met behulp van tracking technologieën voor het analyseren en optimaliseren van onze diensten en voor reclamedoeleinden.

De beschrijving van de traceerprocedures bevat ook informatie over hoe u gegevensverwerking kunt voorkomen of er bezwaar tegen kunt maken. Houd er rekening mee dat de zogenaamde "opt-out", d.w.z. het weigeren van de verwerking, meestal via cookies wordt opgeslagen. Als u gebruik maakt van onze diensten via een nieuw eindapparaat of in een andere browser of als u de door uw browser ingestelde cookies hebt verwijderd, moet u uw weigering opnieuw kenbaar maken.

De gepresenteerde traceerprocedures verwerken persoonsgegevens alleen in pseudonieme vorm. Een verband met een concrete, geïdentificeerde natuurlijke persoon, d.w.z. een combinatie van de gegevens met informatie over de drager van het pseudoniem, vindt niet plaats.

a. Tracking om onze diensten en het gebruik ervan te analyseren en te optimaliseren en om het succes van reclamecampagnes te meten en de weergave van reclame te optimaliseren.

 
(1) Doelstellingen van de verwerking

De analyse van het gebruikersgedrag door middel van tracking helpt ons om de doeltreffendheid van onze diensten te controleren, te optimaliseren en aan te passen aan de behoeften van de gebruikers en om fouten te corrigeren. Daarnaast dient het om op basis van uniforme standaardprocedures karakteristieke waarden over het gebruik van onze diensten (bereik, gebruiksintensiteit, surfgedrag van gebruikers) statistisch te bepalen en zo marktbreed vergelijkbare waarden te verkrijgen.

Het doel van het volgen om het succes van reclamecampagnes te meten is om onze advertenties te optimaliseren voor de toekomst en ook om marketeers en adverteerders in staat te stellen hun advertenties dienovereenkomstig te optimaliseren. Het doel van het bijhouden van de weergave van reclame te optimaliseren is om gebruikers reclame op maat van hun belangen te tonen, om het succes van de reclame te verhogen en dus ook om de reclame-inkomsten te verhogen.

 

(2) Rechtsgrondslag van de verwerking

Voor diensten die het mogelijk maken om het gedrag van betrokkenen op het internet en bij het aanmaken van gebruikersprofielen te traceren, is geïnformeerde toestemming in de zin van het DSGVO vereist.

 
(3) De gebruikte traceerprocedure in detail:

Naam van de dienst
Google Analytics

Hoe het werkt
Webanalyse

Mogelijkheid om verwerking te voorkomen (opt-out)
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Gegevensoverdracht naar een derde land?
nee

Naam van de dienst
Doppelklick

Hoe het werkt
publiciteit

Mogelijkheid om verwerking te voorkomen (opt-out)
https://www.google.com/settings/ads/

Gegevensoverdracht naar een derde land?
ja

Eventuele passende garanties (art. 46 DSGVO)
EU-U.S. Datenschutzschild

Naam van de dienst
GA Audiences

Hoe het werkt
publiciteit

Mogelijkheid om verwerking te voorkomen (opt-out)
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Gegevensoverdracht naar een derde land?
nee

Als u zich wilt afmelden voor op interesse gebaseerde reclame, kunt u ook de website http://www.youronlinechoices.com/de/ bezoeken, daar op "Preference Management" klikken en de instructies volgen om het gebruik van op interesse gebaseerde advertentiegegevens door de daar vermelde dienstverleners volledig of individueel te voorkomen. U ontvangt nog steeds reclame die niet op rente gebaseerd is.

9. Social Media-Plugins

Deze website kan aanvullende programma's (plugins) van sociale netwerken bevatten, zoals Facebook, Google+, Twitter of Pinterest, die door derden worden beheerd en gebruikt kunnen worden om berichten naar het betreffende sociale netwerk te sturen met behulp van een knop, bijvoorbeeld om inhoud te beoordelen, aan te bevelen of te delen. Daarbij streven we het doel en het legitieme belang na om onze diensten meer bekendheid te geven. Wij configureren onze diensten zo dat de gegevensoverdracht pas plaatsvindt wanneer u op de knop klikt. De rechtsgrondslag voor de gegevensoverdracht in dit geval is artikel 6 I f) DSGVO. De desbetreffende aanbieder is verantwoordelijk voor de verwerking van de overgedragen gegevens in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming.

Naam van de dienst
Facebook

Aanbieder
Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA

Informatie over gegevensbescherming van de aanbieder
https://de-de.facebook.com/about/privacy/

Naam van de dienst
Google+

Aanbieder
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Informatie over gegevensbescherming van de aanbieder
https://www.google.com/+/policy/pagesterm.html

Naam van de dienst
Twitter

Aanbieder
Twitter Inc., 539 Bryant Street, Suite 402, San Francisco, CA 94107, USA

Informatie over gegevensbescherming van de aanbieder
https://twitter.com/de/privacy

Naam van de dienst
Pinterest

Aanbieder
Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA

Informatie over gegevensbescherming van de aanbieder
http://about.pinterest.com/privacy/

III. Desbetreffende rechten
1. Recht van bezwaar

Als wij uw persoonlijke gegevens verwerken met het oog op directe reclame, hebt u te allen tijde het recht om met het oog op de toekomst bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover deze verband houden met dergelijke directe reclame.

U hebt ook het recht om, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde en met het oog op de toekomst bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder e) of f), van het DSGVO, inclusief het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

U kunt uw recht op bezwaar gratis uitoefenen.

U kunt ons bereiken via de contactgegevens vermeld onder I.2.

 
2. Recht op informatie

U hebt het recht om te weten of wij persoonlijke gegevens over u verwerken, welke persoonlijke gegevens dit kunnen zijn, en andere informatie overeenkomstig art. 15 DSGVO.

 
3. Recht op correctie

U hebt het recht om van ons onmiddellijk de correctie te eisen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben (art. 16 DSGVO). Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om de invulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen - ook door middel van een aanvullende verklaring.

 
4. Recht op annulering ("recht om te worden vergeten")

U hebt het recht om te eisen dat wij uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen indien één van de redenen vermeld in Art. 17 lid 1 DSGVO van toepassing is en de verwerking niet noodzakelijk is voor één van de doeleinden zoals geregeld in Art. 17 lid 3 DSGVO.

 
5. Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen indien aan een van de voorwaarden van artikel 18, lid 1, onder a) tot en met d) van de DSGVO is voldaan.

 
6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens zonder enige belemmering van onze kant aan een andere verantwoordelijke persoon door te geven of rechtstreeks door ons te laten doorgeven, indien dit technisch mogelijk is. Dit geldt altijd indien de basis van de gegevensverwerking toestemming of een overeenkomst is en de gegevens automatisch worden verwerkt. Dit geldt dus niet voor gegevens die alleen op papier worden bewaard.

 

7. Herroepingsrecht met toestemming

Als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming totdat deze wordt ingetrokken.


8. Recht van beroep

U hebt het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit.

IV. Woordenlijst

Verwerkers: Een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam die persoonsgegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke.

Browser: Computerprogramma voor de weergave van websites (bijv. Chrome, Firefox, Safari)

Cookies: De term "cookie" komt eigenlijk uit de Engelse woordenschat en kan in zijn oorspronkelijke betekenis worden vertaald met "cookie" in de Duitse taal. In verband met het World Wide Web daarentegen beschrijft een cookie een klein tekstbestand dat lokaal op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen wanneer een website wordt bezocht. Dit bestand slaat gegevens op over het gedrag van de gebruiker. Als de browser wordt opgeroepen en de betreffende website herhaaldelijk wordt bezocht, wordt de cookie gebruikt en geeft de webserver informatie over het surfgedrag van de gebruiker aan de hand van de opgeslagen gegevens.

Cookies gaan in dit verband niet over cookies, maar over informatie die een website lokaal op de computer van de bezoeker opslaat in een klein tekstbestand. Dit kunnen instellingen zijn die de gebruiker al op een pagina heeft gemaakt, maar ook informatie die de website volledig onafhankelijk van de gebruiker heeft verzameld. Later kunnen deze lokaal opgeslagen tekstbestanden opnieuw worden voorgelezen door dezelfde webserver van waaruit ze zijn gemaakt. De meeste browsers accepteren automatisch cookies. U kunt cookies beheren met behulp van de browserfuncties (meestal onder "Opties" of "Instellingen"). Dit kan de opslag van cookies deactiveren, in individuele gevallen afhankelijk maken van uw toestemming of anderszins beperken. U kunt ook te allen tijde cookies verwijderen.

Derde landen: Land dat niet gebonden is aan de wettelijke vereisten van de EU-richtlijn gegevensbescherming (land buiten de EER)

Persoonlijke gegevens: Alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd indien hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiecode zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of een of meer specifieke kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon uitdrukken.

Pixel: Pixels worden ook wel tracking pixels, web beacons of web bugs genoemd. Dit zijn kleine, onzichtbare afbeeldingen in HTML e-mails of op webpagina's. Wanneer een document wordt geopend, wordt deze kleine afbeelding geladen vanaf een server op het internet, waar de download wordt geregistreerd. Op deze manier kan de serveroperator zien of en wanneer een e-mail is geopend of een website is bezocht. Meestal wordt deze functie gerealiseerd door een klein programma aan te roepen (Javascript). Op deze manier kunnen bepaalde soorten informatie worden herkend en doorgegeven op uw computersysteem, zoals de inhoud van cookies, de tijd en datum van de oproep van de pagina en een beschrijving van de pagina waarop de pixelcode zich bevindt.

Profilering: Elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande uit het gebruik van dergelijke persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

Services: Onze aanbiedingen, waarop dit privacybeleid van toepassing is (zie <link typo3>toepassingsgebied).

Tracking: Het verzamelen van gegevens en de evaluatie ervan met betrekking tot het gedrag van de bezoekers van onze diensten.

Tracking-Technologien: Tracking kan zowel plaatsvinden via de activiteitenlogs (logfiles) die op onze webservers zijn opgeslagen, als via het verzamelen van gegevens van uw eindapparaat via pixels, cookies en soortgelijke trackingtechnologieën.

Verwerking: Elke handeling of elk geheel van handelingen die al dan niet met behulp van geautomatiseerde middelen worden verricht met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, sorteren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, bekendmaken door middel van doorzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, samenbrengen, samenbrengen, kwalificeren, wissen of vernietigen.

  

Witten, Mai 2018