ARDEX villa, Witten
Informatiecentrum ARDEX, Witten

I. Overzicht

In dit deel van de privacyverklaring vindt u informatie over het toepassingsgebied, de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking (de

verwerkingsverantwoordelijke (VV), zijn of haar functionaris voor gegevensbescherming (FG) en de beveiliging van de gegevens.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsantwoordelijke voor de gegevensverwerking (degene die beslist over het doel en de verwerking van de persoonsgegevens die met de

services verband houden) is

ARDEX GmbH

Friedrich-Ebert-StraŖe 45

58453 Witten (D)

Telefoon: +49 (0)2302 664 0

E-mail: info@ardex.de

3. Functionaris voor de gegevensbescherming

U kunt op de volgende manier contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming (FG):

Contactformulier:

www.dsextern.de/anfragen (externe gegevensbescherming / aanvragen)

DS EXTERN GmbH

Dipl.-Kfm. Marc Althaus

Bredkamp 53a

D-22589 Hamburg

4. Beveiliging persoonsgegevens

In onze onderneming hebben wij onze informatiebeveiligingsnorm in navolging van VdS 3473 geformuleerd om de in art. 32 van de AVG vereiste

maatregelen te ontwikkelen en zo een passend beveiligingsniveau tegen de risico's bij de gegevensverwerking te bereiken.

II. Gedetailleerde uitleg verwerking persoonsgegevens

In dit deel van de privacyverklaring informeren wij u gedetailleerd over de verwerking van persoonsgegevens die wij in onze services van u

ontvangen. Voor de duidelijkheid hebben wij deze informatie ingedeeld volgens de functionaliteiten van onze services. Bij een normaal gebruik van

de services kunnen verschillende functionaliteiten, en dus ook verschillende verwerkingsprocedures, na elkaar of gelijktijdig van toepassing zijn.

1. Algemene informatie over de gegevensverwerking

Tenzij anders vermeld, geldt het volgende voor alle hieronder beschreven verwerkingen:

 1. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht
  Er bestaat geen contractuele of wettelijke verplichting om persoonsgegevens te verstrekken. U bent dus niet verplicht om gegevens te verstrekken.
 2. Gevolg van niet-verstrekking
  Als u de vereiste gegevens, d.w.z. de gegevens die bij het invoeren als verplicht zijn aangemerkt, niet verstrekt, betekent dit dat de betreffende service niet kan worden benut. Voor het overige kan de niet-verstrekking tot gevolg hebben dat onze dienstverleningen niet in dezelfde vorm en met dezelfde kwaliteit kunnen worden geleverd.
 3. Toestemming
  In verschillende gevallen heeft u ook de mogelijkheid om ons uw toestemming te geven (eventueel voor een deel van de gegevens) om uw persoonsgegevens voor de hieronder beschreven verdere verwerking te gebruiken. Als u uw toestemming heeft gegeven zullen wij u afzonderlijk informeren over alle modaliteiten en de reikwijdte van de toestemming en over de doeleinden die wij met deze bewerkingen nastreven.
 4. Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen
  Als wij persoonsgegevens aan derde landen, d.w.z. landen buiten de EU, doorgeven, gebeurt dit uitsluitend onder naleving van de wettelijk voorgeschreven passende waarborgen. Deze passende waarborgen zijn geregeld in art. 44 tot en met 49 van de AVG.
 5. Hosting bij externe dienstverleners
  Onze gegevensverwerking wordt voor een groot deel uitgevoerd door zogeheten hostingproviders die voor ons in hun datacenter opslagruimte en verwerkingscapaciteiten ter beschikking stellen en ook in onze opdracht en volgens onze instructies persoonsgegevens verwerken. Deze dienstverleners verwerken de gegevens uitsluitend in de EU of wij hebben met behulp van de modelbepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens het passende beveiligingsniveau voor de doorgifte van de persoonsgegevens gewaarborgd.
 6. Doorgifte aan overheidsinstanties
  Wij geven persoonsgegevens aan overheidsinstanties (inclusief instanties voor de strafvervolging respectievelijk wetshandhaving), als dit nodig is om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting (rechtsgrondslag: art. 6 lid 1 c) van de AVG) of wanneer dit voor het instellen, behartigen, uitoefenen en verdedigen van rechtsvorderingen noodzakelijk is (rechtsgrondslag art. 6 lid 1 f) van de AVG).
 7. Bewaartermijn
  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor het betreffende doel nodig is. Als de persoonsgegevens voor de nakoming van contractuele of wettelijke plichten niet meer nodig zijn, worden deze regelmatig gewist (lees: verwijderd), tenzij de tijdelijke bewaartermijn noodzakelijk blijft. Dat kan om de volgende redenen het geval zijn:

  • Het nakomen van handelsrechtelijke en fiscale bewaarplichten.
  • Bewijsverkrijging voor rechtsgeschillen met het oog op de wettelijke verjaringstermijn

  Wij kunnen uw gegevens ook langer bij ons opslaan als u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven.

 8. GegevenscategorieŽn

  • Accountgegevens: Inlog-/gebruikersnaam en wachtwoord
  • Personalia: Titel, aanspreekvorm/geslacht, voornaam, achternaam, geboortedatum
  • Beroepsgroep
  • Adresgegevens: Straat, huisnummer, eventueel tussenvoegsel, plaats, land
  • Contactgegevens: Telefoonnummer(s), Faxnummer(s), e-mailadres(sen)
  • Aanmeldingsgegevens: Informatie over de service via welke u zich heeft aangemeld; tijdstip
   en technische informatie over de aanmelding,
   bevestiging en afmelding; bij de aanmelding door u ingevoerde gegevens
  • Bestelgegevens: Bestelde producten, prijzen, informatie over de betaling en levering
  • Betalingsgegevens: Gegevens van de bankrekening, de creditcard en over andere
   betalingsdiensten, zoals Paypal

2. Het openen van de website/applicatie (app)

Hieronder wordt beschreven hoe wij uw persoonsgegevens verwerken als u onze services bezoekt. Wij wijzen u erop dat de doorgifte van toegangsgegevens aan externe contentproviders (zie b.) vanwege de technische informatieoverdracht in het internet onvermijdelijk is.

 

a. Informatie over de verwerking
GegevenscategorieGebruiksdoelWettelijke grondslagEventueel gerechtvaardigd belangBewaartermijn
ToegangsgegevensVerbindingsopbouw,weergave van de inhoud van de service, opsporen van aanvallen op onze site op grond van ongewone activiteiten, foutdiagnoseArt. 6 Abs. 1 f) DSGVOCorrect functioneren van onze services, veiligheid van gegevens en bedrijfsprocessen, voorkoming van misbruik, voorkomen van schade door aanvallen in informatiesystemen7 dagen
b. Ontvanger van de persoonsgegevens
OntvangercategorieBetrokken gegevensRechtsgrondslag van de doorgifteEventueel gerechtvaardigd belang
Externe contentproviders, die inhoud (bijvoorbeeld foto's, video’s, ingesloten postings/berichten uit sociale netwerken, reclamebanners, lettertypen, update-informatie) aanleveren, die voor het weergeven van de service noodzakelijk zijnToegangsgegevensVerwerker (art. 28 AVG)Correct functioneren van de services, (snellere) weergave van de content
Tracking Tool (analyseprogramma): Google Analytics met de uitbreiding „_anonymizeIp()“ (het IP-adres wordt gemaskeerd zodat de directe herleiding naar de gebruiker (de user) niet meer mogelijk is)Toegangsgegevens
Dienstverlener ICT-beveiligingToegangsgegevensVerwerker (art. 28 AVG)Voorkomen van aanvallen door misbruik van gaten in de beveiliging / kwetsbare plekken

 

c. Facebook Fanpage

Via de URL nl-nl.facebook.com/ardexNL/ hebben wij een Facebook Fanpage, waarmee u met ons kunt communiceren. De verwerking van de gegevens is gebaseerd op de wettelijke grondslag van art. 26 van de AVG (Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken).

Voor alle verwerkingen van gegevens die via de URL nl-nl.facebook.com/ardexNL/ worden verkregen is de privacyverklaring van Facebook Inc. van toepassing. U kunt deze via het volgende adres vinden: nl-nl.facebook.com/about/privacy/

Uitzondering: Als u ons via de door Facebook ter beschikking gestelde communicatiekanalen persoonsgebonden gegevens zoals uw naam, e-mailadres of soortgelijke gegevens doet toekomen, zodat wij bijvoorbeeld een antwoord op uw vraag kunnen geven, worden deze aanvragen ook binnen onze systemen verwerkt. Deze gegevens worden 30 dagen opgeslagen.

Naast Facebook kunnen ook door ons gebruikte dienstverleners uw gegevens ontvangen. Deze dienstverleners worden door ons gebruikt om een snelle en efficiŽnte beantwoording van uw vragen te garanderen.

3. Newsletter (nieuwsbrief)

Hieronder beschrijven wij wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u zich op onze Newsletter heeft geabonneerd:

 

a. Informatie over de verwerking
GegevenscategorieGebruiksdoelWettelijke grondslagEventueel gerechtvaardigd belangBewaartermijn
e-mailadresVerificatie van de aanmelding(double opt-inprocedure), toesturen van de Newsletterart. 6 lid 1 letter b) van de AVGVerbetering van onze service, reclamedoeleindenDe duur van het abonnement op de Newsletter, de toestemming kan op ieder moment worden herroepen
PersonaliaPersonalisering van de Newsletterart. 6 lid 1 letter b) van de AVGVerbetering van onze service, reclamedoeleindenDe duur van het abonnement op de Newsletter, de toestemming kan op ieder moment worden herroepen
AanmeldingsgegevensHerleidbaarheid dat de aanmelding op de Newsletter is gedaan, is bevestigd, is herroepenart. 6 lid 1 letter b) en f) van de AVGBewijs dat de aanmelding op de Newsletter is gedaan, is bevestigd, is herroepenDe duur van het abonnement op de Newsletter, de toestemming
kan op ieder moment worden herroepen
Gegevens gebruiksprofiel NewsletterDe inhoud en vormgeving van de newsletter op de belangstelling afstemmenart. 6 lid 1 letter f) van de AVGVerbetering van onze service, reclamedoeleindenDe duur van het abonnement op de Newsletter, de toestemming kan op ieder moment worden herroepen
b. Ontvanger van de persoonsgegevens
OntvangercategorieBetrokken gegevensRechtsgrondslag van de doorgifteEventueel gerechtvaardigd belang
Dienstverlener voor het verzenden van de Newsletter (CleverReachģ GmbH & Co. KG)alle onder a. genoemde gegevensVerwerker (art. 28 AVG)Verzenden van de Newsletter/opslag en verwerking van de ordergegevens
ARDEX GmbHalle onder a. genoemde gegevensVerwerker (art. 28 AVG)Reclamedoeleinden en geÔndividualiseerde Newsletter

 

 

 

4. Sollicitatieprocedure 1

In een lopende sollicitatieprocedure bij door de kandidaten ingezonden sollicitaties (M/V) over door het afstaan van sollicitatiedocumenten door personeelsadviseurs verwerken wij uw persoonsgegevens op de volgende wijze:

 

Informatie over de verwerking
GegevenscategorieGebruiksdoelWettelijke grondslagEventueel gerechtvaardigd belangBewaartermijn
Adresgegevens, contactgegevensIdentificatie, contactopname, communicatie, het aangaan van de overeenkomstart. 6 lid 1 letter b) van de AVGAls de sollicitatie geen dienstverband oplevert: 6 maanden, indien er geen toestemming voor een langere bewaartermijn bestaat.
PersonaliaIdentificatie, contactopname, inhoudscontroleart. 6 lid 1 letter b) van de AVG6 maanden, regelingen als voorheen
SollicitatiegegevensSelecteren van sollicitantenart. 6 lid 1 letter b) van de AVG6 maanden, regelingen als voorheen

 

 

5. Sollicitatieprocedure 2

 Tijdens een lopende sollicitatieprocedure verwerken wij uw persoonsgegevens op de volgende manier:

 

a. Informatie over de verwerking
GegevenscategorieGebruiksdoelWettelijke grondslagEventueel gerechtvaardigd belangBewaartermijn
Adresgegevens, contactgegevensIdentificatie, contactopname, communicatie over het aangaan van de overeenkomstart. 6 lid 1 letter b) van de AVG6 maanden
PersonaliaIdentificatie, contactopname, leeftijdscontroleart. 6 lid 1 letter b) van de AVG6 maanden
SollicitatiegegevensSelecteren van sollicitantenart. 6 lid 1 letter b) van de AVG6 maanden
b. Ontvanger van de persoonsgegevens


Ontvangercategorieetrokken gegevensRechtsgrondslag van de doorgifteEventueel gerechtvaardigd belang
Eventueel dienstverlener / tool (programma)

 

 

 

6. Klantenservice

Hieronder beschrijven wij hoe wij uw persoonsgegevens verwerken als u contact opneemt met onze klantenservice

a. Informatie over de verwerking

GegevenscategorieGebruiksdoelWettelijke grondslagEventueel gerechtvaardigd belangBewaartermijn
Personalia, contactgegevens, inhoud van de aanvraag/aanvragen of klacht(en)

 

 

b. Ontvanger van de persoonsgegevens


OntvangercategorieBetrokken gegevensRechtsgrondslag van de doorgifteEventueel gerechtvaardigd belang
Dienstverlener / tool (programma)?

 

 

 

7. Trainingen

In de onderstaande informatie beschrijven wij hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, als u zich voor onze trainingen aanmeldt en deze bezoekt:

 • Aanmelding voor het seminar via het aanmeldingsformulier van ARDEX regiomanagers of via de website www.ardex.de/ardex/ardexacademy/seminare
 • Evaluatieformulieren na afloop van een training liggen in de trainingslocaties
 • ARDEX certificaten die na afloop aan de klanten worden gestuurd
a. Informatie over de verwerking
GegevenscategorieGebruiksdoelWettelijke grondslagEventueel gerechtvaardigd belangBewaartermijn
Personalia, contactgegevensVerwerking van aanvragen van klanten, toezenden van het programma van het seminar/certificaatart. 6 lid 1 letter b) en f) van de AVGKlantenbinding, verbetering van onze service, invullen van ARDEX certificatenDe duur van de relatie met de klant, de toestemming kan op ieder moment worden herroepen
Inhoud van de vragenlijsten/evaluaties van de seminarsVerwerking van de feedback van klantenart. 6 lid 1 letter b) en f) van de AVGVerbetering van onze serviceDe duur van de relatie met de klant, de toestemming kan op ieder moment worden herroepen
b. Ontvanger van de persoonsgegevens


OntvangercategorieBetrokken gegevensRechtsgrondslag van de doorgifteEventueel gerechtvaardigd belang
ARDEX GmbHalle onder a. genoemde gegevensVerbetering van ons seminaraanbod, invullen van de certificaten

8. Inkoop in de webshop

In de onderstaande informatie beschrijven wij hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, als u in onze webwinkel een aankoop doet:

 

a. Informatie over de verwerking
GegevenscategorieGebruiksdoelWettelijke grondslagEventueel gerechtvaardigd belangBewaartermijn
Personalia, contactgegevensVerwerking van aankopen van reclamemateriaalart. 6 lid 1 letter b) en f) van de AVGVerkoop/aankoop van reclamemateriaalDe duur van de relatie met de klant, de toestemming kan op ieder moment worden herroepen
b. Ontvanger van de persoonsgegevens
OntvangercategorieBetrokken gegevensRechtsgrondslag van de doorgifteEventueel gerechtvaardigd belang
Dienstverlener voor de webshop (Smake GmbH)alle onder a. genoemde gegevens

 

 

 

9. Tracering (tracking)

Hieronder beschrijven wij, hoe wij uw persoonsgegevens verwerken die wij met behulp van traceertechnologieŽn voor reclamedoeleinden verzamelen en om onze diensten te analyseren en te optimaliseren.

De beschrijving van de traceringsprocedures bevat ook informatie over de manier waarop u de gegevensverwerking kunt voorkomen of er bezwaar

tegen kunt maken. Houd er rekening mee dat de zogeheten "opt-out", d.w.z. de weigering om uw gegevens te laten verwerken, meestal via cookies

wordt opgeslagen. Als u gebruik maakt van onze service via een nieuw gebruiksapparaat of in een andere browser of als u de door uw browser

ingestelde cookies hebt verwijderd, moet u de weigering herhalen.

In de beschreven traceringsprocedures worden persoonsgegevens alleen in de vorm van pseudoniemen verwerkt. Er is geen verband met een

concrete, geÔdentificeerde natuurlijke persoon. Er wordt dus geen koppeling gemaakt tussen de gegevens en de informatie over de persoon achter het

pseudoniem.

 1. Tracering (tracking) voor het analyseren en optimaliseren van onze diensten en het gebruik daarvan en om het succes van reclamecampagnes te meten en de weergave van reclame te optimaliseren

  1. Doelen van de verwerking
   De analyse van gebruikersgedrag met behulp van tracering helpt ons om de effectiviteit van onze services te controleren, te optimaliseren en aan te passen aan de behoeften van de gebruikers en om fouten te corrigeren. Daarnaast kunnen wij hiermee - op basis van uniforme standaardprocedures - statistisch karakteristieke waarden (kengetallen) over het gebruik van onze services (bereik, gebruiksintensiteit, surfgedrag van gebruikers) vaststellen en zo voor de hele breedte van de markt vergelijkbare waarden verkrijgen.

   Tracering om het succes van reclamecampagnes te meten dient om onze advertenties te optimaliseren voor de toekomst en om verkopers (marketeers) en adverteerders van onze producten in staat te stellen om hun advertenties dienovereenkomstig te optimaliseren. Als middel om de presentatie van reclame te optimaliseren is het doel van tracering dus om gebruikers reclame aan te bieden die gericht is op hun interesses en daarmee het succes van de reclame en dus ook opbrengsten van de reclame te verhogen tonen.
  2. Rechtsgrondslag van de verwerking
   Voor diensten die het gedrag van de betrokken personen op internet inzichtelijk maken en ook bij het aanmaken van gebruikersprofielen is de toestemming van de geÔnformeerde gebruiker nodig zoals bedoeld in de AVG.
  3. Gedetailleerde beschrijving van de trackingmethoden
  Naam van het instrument/de dienstFunctieMogelijkheid om verwerking te voorkomen (opt-out)Gegevensdoorgifte aan derde land?Eventueel adequaatheidsbesluit (art. 45 AVG)Eventueel passende waarborgen (art. 46 AVG)
  Google AnalyticsWebanalysehttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nlnee

Als u zich wilt afmelden voor advertenties die op uw interesse zijn afgestemd, kunt u ook naar http://www.youronlinechoices.com/nl/ gaan. U kunt daar op

"Jouw instellingen” klikken en de instructies volgen om het gebruik van uw gegevens voor de op uw interesse afgestemde advertenties door de daar genoemde

serviceproviders geheel of afzonderlijk te voorkomen. Ook dan zult u nog advertenties ontvangen, maar deze zijn niet meer op uw interesses gebaseerd.

10. Plugins voor social media

Deze website bevat eventueel plugins (invoegtoepassingen) van sociale netwerken zoals: Facebook, Google+, Twitter of Pinterest, die door derden worden geŽxploiteerd en met een knop (button) berichten naar het betreffende sociale netwerk kunnen sturen om een waardering te geven voor de gelezen content of deze aan te bevelen of met anderen te delen. Ons doel en ons gerechtvaardigd belang is om hiermee onze services bekender te maken. Wij configureren onze services zodanig dat de doorgifte van gegevens pas plaatsvindt nadat u op de betreffende knop (button) heeft geklikt. Rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is in dit geval art. 6 lid 1 f) van de AVG. De betreffende aanbieder is er verantwoordelijk voor dat de doorgegeven gegevens volgens de voorschriften van de verordening worden beschermd.

 

Naam van het instrument/de dienstAanbiederInfo gegevensbescherming van de aanbieder
FacebookFacebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USAhttps://nl-nl.facebook.com/about/privacy/
Google+Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USAhttps://www.google.com/+/policy/pagesterm.html
TwitterTwitter Inc., 539 Bryant Street, Suite 402, San Francisco, CA 94107, USAhttps://twitter.com/nl/privacy
PinterestPinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USAhttp://about.pinterest.com/privacy/

 

 

 

III. Rechten van betrokkene(n)

1. Recht van bezwaar

Indien wij uw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ verwerken, heeft u te allen tijde het recht om voor de toekomst bezwaar te maken tegen het feit dat uw persoonsgegevens voor dergelijke reclame worden verwerkt; dit geldt ook voor profilering (het opbouwen van een persoonsprofiel resp. “profiling”), voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing.

U heeft te allen tijde het recht om, op grond van uw bijzondere situatie, voor de toekomst, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in art. 6 lid 1 onder e) of f) van de AVG. Dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profilering.
Het recht om bezwaar te maken kunt u zonder kosten uitoefenen.
Via de in hoofdstuk I.2 genoemde contactgegevens kunt contact met ons opnemen.

2. Recht van inzage

U heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen of de betreffende persoonsgegevens al dan niet door ons worden verwerkt en, om inzage te krijgen welke persoonsgegevens het eventueel betreft. Op de voet van art. 15 van de AVG heeft u ook recht op verdere informatie.

3. Recht op rectificatie

Op grond van art. 16 AVG heeft u het recht om van ons te eisen dat wij onjuiste gegevens over uw persoon onmiddellijk verbeteren (rectificeren). Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht vervollediging (aanvulling) van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring.

4. Recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid")

Als een van de in art. 17 lid 1 van de AVG genoemde redenen van toepassing is en de verwerking niet voor een van de in art. 17 lid 3 AVG genoemde doeleinden noodzakelijk is, heeft u het recht dat wij uw persoonsgegevens onmiddellijk wissen (lees: verwijderen).

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die met u verband houden, en die u aan ons als verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft bovendien het recht dat wij die gegevens ongehinderd aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overdragen, of te bewerkstelligen dat wij deze gegevens - als dat technisch mogelijk is - rechtstreeks aan die andere partij doorzenden: Dit geldt altijd als de gegevensverwerking gebeurt op grond van een toestemming of een overeenkomst en als de gegevens geautomatiseerd worden verwerkt. Dit geldt niet voor gegevens die uitsluitend op papier zijn verstrekt.

5. Recht op beperking van de verwerking

Als een van de voorwaarden van toepassing is die in art. 18 lid 1 onder a) tot en met d) van de AVG worden genoemd, heeft u het recht om te eisen dat uw persoonsgegevens beperkt worden verwerkt .

7. Herroepingsrecht na toestemming

Als de verwerking op basis van uw toestemming gebeurt, heeft u het recht om deze toestemming op ieder moment te herroepen. De rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot het moment van herroeping uitgevoerde verwerking blijft hiermee onverminderd van kracht.

8. Recht van bezwaar

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

IV. Begrippenlijst

Verwerker: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke.

Browser: Een computerprogramma waarmee websites worden weergegeven (bijvoorbeeld Chrome, Firefox, Safari)

Cookies: Het begrip “cookie” komt uit het Engels en betekent oorspronkelijk “koekje”. In de context van het internet wordt met cookie een klein tekstbestand bedoeld dat bij het bezoek aan een website op de computer van de gebruiker wordt achtergelaten. Dit bestand slaat de gegevens op over het gedrag van de gebruiker. Als de browser weer wordt geopend en de betreffende webpagina een aantal keren wordt bezocht, komt de cookie in actie en geeft deze de webserver met de opgeslagen gegevens informatie over het surfgedrag van de gebruiker.

Bij cookies gaat het in dit geval dus niet om koekjes, maar om informatie die een website plaatselijk op de computer van de gebruiker in een klein bestand opslaat. Het kan daarbij gaan om instellingen die de gebruiker al op een andere pagina heeft ingevoerd, maar ook om informatie die de webpagina volledig zelfstandig zonder de gebruiker heeft verzameld. Later kunnen deze plaatselijk opgeslagen tekstbestanden weer worden uitgelezen door dezelfde webserver die deze heeft aangemaakt. De meeste browsers accepteren de cookies automatisch. U kunt de cookies echter zelf beheren en regelen door de browserfuncties zelf in te stellen (meestal kunt u dit doen in het menu "Opties" of "Instellingen” van de browser). Daar kan het opslaan van de cookies worden uitgezet. Of u kunt een melding laten weergeven waarin om uw toestemming wordt gevraagd of u kunt een andere beperking instellen. U kunt de cookies ook op elk moment (laten) verwijderen.

Derde landen: Een land dat niet aan de wettelijke eisen van de EU-verordening inzake de persoonsgegevens is gebonden (land buiten de EER)

Persoonsgegevens: Alle informatie over een geÔdentificeerde of identificeerbare, natuurlijke persoon ("de betrokkene") Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geÔdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

Pixel: Pixels worden ook webbakens, tracking pixels, web beacons, clear gif of web bugs genoemd. Het gaat om zeer kleine, verborgen en niet-zichtbare grafische afbeeldingen in html-mails of op websites. Als een document wordt geopend, wordt deze kleine afbeelding door een server op internet geladen. De server registreert vervolgens dat de site wordt geraadpleegd. Op die manier kan de exploitant van de server zien of en wanneer een e-mail wordt geopend of dat een website is bezocht. Meestal wordt deze functie geactiveerd doordat een klein programma (Javascript) wordt geopend. Op die manier kunnen bepaalde soorten informatie in uw computersysteem herkend en doorgegeven worden, bijvoorbeeld de inhoud van de cookies, de tijd, de datum waarop de pagina is geopend en de beschrijving van de pagina die op het webbaken (het pixel) staat.

Profilering (ook wel profiling): Elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geŽvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsmatige prestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

Services: Onze platforms waarop deze privacyverklaring van toepassing is (zie Toepasselijkheid).

Tracering (tracking): Het verzamelen van (persoons)gegevens en de evaluatie daarvan met betrekking tot het gedrag van personen die onze services bezoeken.

TraceringstechnologieŽn: Tracering (tracking) kan gebeuren met de op onze webservers opgeslagen logbestanden waarin de activiteiten zijn

geregistreerd. Maar het gebeurt ook bij het verzamelen van gegevens vanaf het door u gebruikte apparaat met behulp van pixels, cookies en soortgelijke traceringstechnologieŽn.

Verwerking: Elke bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedťs, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Witten, mei 2018